lensk znmky

Dosplí                   700,- K

Mláde                   300,- K

Dti do 15 let         150,- K

 

DLEITÉ UPOZORNNÍ: Podle § 3 odst. 7 písm. b) Stanov eského rybáského svazu zaniká lenství v RS zrušením lenství pro nezaplacení pravidelného penního píspvku (tj. lenské známky) do konce dubna píslušného roku.

Nezapomete tudí lenskou známku zaplatit do 30. 4.